Välkommen till Särskildgranskare.se

Jurideko Fastighetspartners jurister kan ställa upp som särskild granskare i bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss

Gata med äldre bostadsrätter

En röstberättigad kan föreslå att Bolagsverket ska utse en särskild granskare som ska granska föreningens förvaltning och räkenskaper under viss tid som varit, eller vissa åtgärder och förhållanden i föreningen.

Ett förslag om särskild granskare i en förening kan behandlas på en ordinarie föreningsstämma eller på en extra föreningsstämma där det framgår av kallelsen att ett förslag om en särskild granskare ska behandlas. På stämman ska det framgå vad den särskilda granskaren ska granska, det s.k. granskningstemat.

Det finns två sätt att ansöka

Ansökan utan att frågan tagits upp på föreningsstämman

De röstberättigade kan ansöka hos Bolagsverket om att de ska utse en särskild granskare utan att frågan först tagits upp på en föreningsstämma. Det gäller om de tillsammans utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen. Samtliga röstberättigade som ansöker om en särskild granskare ska skriva under ansökan.

Ansökan efter att beslut tagits på föreningsstämman

Ett förslag om en särskild granskare kan tas upp på

 • en ordinarie föreningsstämma
 • en föreningsstämma där det står i kallelsen att ett förslag om särskild granskare ska tas upp.

På stämman ska det framgå vad den särskilda granskaren ska granska. Bolagsverket utser en särskild granskare om minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller minst en tredjedel av de röstberättigade som är närvarande på stämman, röstar för förslaget.

När den särskilda granskningen är avslutad ska alltid ett yttrande avges till en föreningsstämma. Yttrandet ska hållas tillgängligt för, och på begäran sändas till, medlemmar under minst en vecka före stämman samt läggas fram på stämman.

Yttrandet kan läggas till grund för stämmobeslut och kan även vara betydelsefullt i domstolstvister. Bolagsverkets blankett används för ansökan om särskild granskare. På blanketten kan man bl.a. fylla i förslag på vem som ska vara särskild granskare.

Som bilagor till ansökan ska följande bifogas:

 • kopia på justerat stämmoprotokoll
 • begäran om granskning där minst 1/10 av föreningens medlemmar skrivit under. Granskningstemat skall framgå
 • eventuell kopia på kallelse
 • en skriftlig bekräftelse från föreslagen särskild granskare om att denne är villig att åta sig uppdraget.

En särskild granskare

 • måste vara minst 18 år
 • får inte vara jävig
 • får inte vara i konkurs
 • får inte ha förvaltare
 • får inte ha näringsförbud.

En särskild granskare ska vara lämplig för uppdraget, exempelvis kan denne vara en jurist eller en yrkesrevisor. Granskaren ska vara oberoende av föreningen

Olivia Wästberg

Fastighetsjurist

Tel: 0767- 19 66 48

E-post: olivia.wastberg@jurideko.se

porträttbild på Christina Fregne

Christina Fregne

Fastighetsjurist

Tel: 070-928 02 48

E-post: christina.fregne@jurideko.se

För mer information om Juridekos tjänster se vår hemsida www.jurideko.se